Algemene voorwaarden       
 

ALGEMENE v1.4 (23-08-2010)

Algemene leveringsvoorwaarden van JV Webdesign gevestigd te B-8421 De Haan, Warvinge 75 met ondernemingsnummer BE0865.868.124. Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van JV Webdesign. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door JV Webdesign, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst of offerte met JV Webdesign verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 23 augustus 2010. 

1. Definities 

Website: Een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts, animaties en tekst.
Onderhoud van een website:
Het door JV Webdesign inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst, afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever.
Opdrachtgever:
De natuurlijke- of rechtspersoon met wie JV Webdesign een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. In geval van een rechtspersoon wordt één contactpersoon binnen deze rechtspersoon aangeduid via wie alle communicatie gebeurt.

2. Toepasselijkheid 

Na ondertekening van een offerte met JV Webdesign of na betaling van uw factuur voor de geleverde diensten van JV Webdesign verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van JV Webdesign en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en JV Webdesign opgenomen wordt.

3. Aanbieding en acceptatie


Alle offertes en prijsopgave door JV Webdesign zijn geheel vrijblijvend. Offertes en prijsopgave door JV Webdesign blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door JV Webdesign. Facturering geschiedt op basis van deze offerte. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en JV Webdesign zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Een samengestelde prijsopgave verplicht JV Webdesign niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Alle offertes zijn gebaseerd op de lonen en tarieven, geldend op de dag van deze aanbieding, terwijl de prijzen exclusief BTW zijn. Prijsverhogingen, als gevolg van gewijzigde belastingen, sociale lasten of wettelijke maatregelen, opkomende na het tijdstip van de offerte doch voor het tijdstip van de levering of dienstverlening, worden door JV Webdesign aan de opdrachtgever in rekening gebracht.


4. Uitvoering van de overeenkomst

JV Webdesign zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft JV Webdesign het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan JV Webdesign aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan JV Webdesign worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan JV Webdesign zijn verstrekt, heeft JV Webdesign het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. JV Webdesign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat JV Webdesign is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor JV Webdesign kenbaar behoorde te zijn. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan JV Webdesign de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Indien door JV Webdesign of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Opdrachtgever vrijwaart JV Webdesign voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5. Wijzigingen

Onverminderd artikel 3 kan de opdrachtgever wijzigingingen doorgeven aan JV Webdesign. Als JV Webdesign van oordeel is dat deze wijzigingen te klein zijn om een aanvullende of gewijzigde overeenkomst voor op te maken zullen deze standaard aan het overeengekomen uurtarief worden uitgevoerd. Wijzigingen dienen steeds per mail doorgegeven te worden via info@frontpixel.be. Ook indien wijzigingen telefonisch werden doorgegeven dienen ze per mail te worden bevestigd via info@frontpixel.be.

6. Duur en beëindiging


Het ontwerpen van een nieuwe website door JV Webdesign voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website. Een hostingcontract kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Voor het verstrijken van deze looptijd kan het abonnement op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. JV Webdesign kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met JV Webdesign gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden. JV Webdesign heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.


7. Levering en levertijd


JV Webdesign gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee. Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt JV Webdesign eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan- en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan JV Webdesign. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat JV Webdesign ervan uit dat opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat JV Webdesign over tot het voltooien van de volledige website. Mocht JV Webdesign onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan JV Webdesign alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij JV Webdesign een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

8. Overmacht

JV Webdesign aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer JV Webdesign als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal JV Webdesign alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en JV Webdesign geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door JV Webdesign tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

9. Tarieven


Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.


10. Betaling

a. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen van een website wordt gesloten tussen de opdrachtgever en JV Webdesign is de opdrachtgever betalingsplichtig. Na goedkeuring van het basisontwerp dient 25% van de overeengekomen hoofdsom op de offerte overgemaakt te worden, plus de kosten voor de hosting en domeinnaam. Daarna gaat JV Webdesign pas over op het voltooien van de website. De opdrachtgever dient direct na het ontvangen van deze voorschotfactuur het verschuldigde bedrag te voldoen.
b. Na het voltooien van de volledige website, wordt de overige 75% gefactureerd en eventueel overige gemaakte kosten. Deze restfactuur dient binnen 30 dagen na de factuurdatum betaald te worden. Nadat deze factuur volledig is betaald wordt de website definitief online gezet.
c. Bij een onderhoudscontract voor een website wordt door JV Webdesign aan de opdrachtgever elk jaar een factuur gestuurd. De opdrachtgever dient binnen 30 dagen na het verzenden van de factuur door JV Webdesign het verschuldigde bedrag te voldoen. Tenzij op de factuur een anders geldende betalingstermijn is aangegeven, dan geldt de betalingstermijn als op de factuur.
d. In genoemde gevallen behoudt JV Webdesign zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
e. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (30 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 8 dagen na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd aan JV Webdesign over het openstaande bedrag en wordt de website of de gedeeltelijke website offline gezet waardoor deze niet meer toegankelijk is voor de opdrachtgever noch voor het publiek. Indien reeds een vorschot werd betaald wordt enkel de startpagina online gehouden.
f. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door JV Webdesign een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierop is artikel 10.d onverminderd van toepassing. Wanneer de opdrachtgever binnen 5 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.
g. Voorts is de opdrachtgever gehouden JV Webdesign alle kosten te vergoeden, die JV Webdesign maakt ter incasso van de openstaande bedragen:

a. met name komen te zijnen laste: declaraties van advocaten en procureurs, zowel in als buiten rechte (ook voor zover zij door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan), kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus;
b. de buitengerechtelijke kosten van deze derden worden gefixeerd op 15 % van de hoofdsom zulks met een minimum van €. 100,-.;
c. te zijnen laste komen eveneens de kosten van faillissementsaanvraag, alsmede opslagkosten ingeval van opschorting van levering;
d. JV Webdesign hoeft niet aan te tonen dat geclaimde inningskosten door JV Webdesign zijn gemaakt.
h. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 2 weken na facturering JV Webdesign hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
i. Indien JV Webdesign abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal JV Webdesign het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
j. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens JV Webdesign heeft voldaan.


11. Copyright

Al het door JV Webdesign vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van JV Webdesign niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door JV Webdesign gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer de door JV Webdesign vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij JV Webdesign een contract is aangegaan. Het eigendom van door JV Webdesign verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij JV Webdesign, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan JV Webdesign hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is JV Webdesign gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen. JV Webdesign behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

12. Aansprakelijkheid

Voor zover JV Webdesign bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop JV Webdesign weinig of geen invloed kan uitoefenen kan JV Webdesign op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met JV Webdesign of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met JV Webdesign. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is JV Webdesign slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van JV Webdesign voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd cq achterhaald kan worden. JV Webdesign kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. JV Webdesign is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht. De opdrachtgever dient JV Webdesign terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door JV Webdesign geleden schade.


13. Overdracht van rechten en verplichtingen

JV Webdesign noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.


14. Reclameren

De opdrachtgever heeft gedurende 7 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan JV Webdesign, waarna JV Webdesign deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan JV Webdesign binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder "gebreken". Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

15. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

JV Webdesign behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.


16. Overig

JV Webdesign zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan JV Webdesign. Wanneer JV Webdesign bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. JV Webdesign zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen. JV Webdesign is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.


17. Geschillenregeling en toepasselijk recht


Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen JV Webdesign en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van door JV Webdesign met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van JV Webdesign beslissend. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken te Brugge bevoegd.

KOPPELINGEN NAAR SITES VAN DERDEN.

DEZE WEBSITE KAN KOPPELINGEN BEVATTEN NAAR WEBSITES DIE DOOR ANDERE PARTIJEN DAN JV Webdesign WORDEN GEËXPLOITEERD. DERGELIJKE KOPPELINGEN WORDEN UITSLUITEND VOOR UW GEMAK VERSTREKT. JV Webdesign HEEFT GEEN ZEGGENSCHAP OVER DERGELIJKE WEBSITES, EN IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD ERVAN NOCH VOOR DE KOPPELINGEN. JV Webdesign IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET DOORGEVEN VIA WEBCAST OF ANDERE VORM VANAF EEN DERGELIJKE GEKOPPELDE WEBSITE. HET FEIT DAT JV Webdesign KOPPELINGEN NAAR DERGELIJKE WEBSITES OPNEEMT, IMPLICEERT OP GEEN ENKELE WIJZE DE GOEDKEURING VAN JV Webdesign VAN HET MATERIAAL OP DIE WEBSITES, NOCH ENIGE ASSOCIATIE MET DE EXPLOITANTEN ERVAN.

AUTEURSRECHT.

Copyright © 1999 - 2023 JV Webdesign.BE. Alle rechten voorbehouden.

Voor vragen of problemen in verband met deze service kunt u contact opnemen met Jeroen Verkarre via
info [APESTAART] JVWebdesign.be

 

©2010 JV Webdesign - All Rights Reserved | Verkoopsvoorwaarden